Opći uvjeti poslovanja LMT GORICA d.o.o. za trgovinu i usluge

I) Primjena Općih uvjeta

LMT GORICA trgovina i usluge d.o.o. (dalje: LMT GORICA) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080241939 s osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 54129054251.
Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje i “Opći uvjeti”) primjenjuju se na sve poslovne odnose i obavezni su dio ugovora koji se zaključuje između LMT GORICA i naručitelja bilo koje usluge odnosno proizvoda te se primjenjuju na sve poslovne odnose koje LMT GORICA uspostavlja sa strankama.
Kad naručitelj (dalje i “stranka”) naruči obavljanje radova ili usluga od LMT GORICA, time izražava svoju suglasnost na primjenu ovih Općih uvjeta na odnos koji nastaje između naručitelja i LMT GORICA primjenom načela pristupanja ponuđenim uvjetima.
Ako je naručitelj već koristio usluge LMT GORICA, smatra se da su mu ovi Opći uvjeti poznati te da je pristao na njihovu primjenu i za sve daljnje poslovne odnose u koje stupi s LMT GORICOM, i u slučajevima u kojima mu tekst ovih Općih uvjeta nije posebno dostavljen.
Kad LMT GORICA s naručiteljem zaključi poseban ugovor u pisanom obliku, ovi su Opći uvjeti njegov sastavni dio, i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu drugačije uređena zaključenim posebnim ugovorom. Ako između naručitelja i LMT GORICA nema posebnog ugovora, na ugovorni odnos primjenjuju se isključivo i jedino odredbe ovih Općih uvjeta.

II) Narudžba

Predmet narudžbe je isporuka robe i/ili usluga iz ponude LMT GORICA.
LMT Gorica ima mrežne stranice na mrežnoj adresi https://lmt-gorica.hr/. Mrežne stranice prikazuju robu i usluge iz ponude te imaju značaj reklamnog materijala, a istaknute cijene imaju značaj informacije te ne obvezuju LMT GORICA.
Označavanje željenih proizvoda, njihovo smještanje u “košaricu” i ispunjavanje podataka za kontakt poziv je za LMT GORICA na davanje ponude te nema značaj narudžbe.

II) Ponuda

Po primitku podataka LMT GORICA uputit će zainteresiranoj osobi ponudu. Prihvatom ponude kupac je naručio isporuku robe i/ili usluga te je ponuda sastavni dio ugovora koji naručivanjem robe i/ili usluga nastaje između kupca i LMT GORICA.
LMT GORICA obavezuje se robu i/ili usluge isporučiti s cijenama i rokovima koje su navedene u ponudi. Prihvatom ponude kupac se obvezuje za naručenu robu i/ili usluge platiti u ugovorenom roku i prema ponudi. Svaka promjena ugovorenih uvjeta mora biti izražena u pisanom obliku te je moraju prihvatiti obje ugovorne strane.
Smatrat će se da su promjenu prihvatile obje ugovorne strane ako je potvrda promjene upućena drugoj ugovornoj strani s adrese elektroničke pošte (mail) koju su ugovaratelji uobičajeno koristili u međusobnoj komunikaciji. U slučaju narušavanja sigurnosti ili neovlaštenog pristupa adresi elektroničke pošte, ugovorne strane obavezuju se bez odlaganja o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu te utvrditi stanje narudžbi i ponuda.

Izvođenje radova

Kako bi LMT GORICA mogla isporučiti naručenu robu i/ili usluge u ugovorenim rokovima, naručitelj treba ispuniti sve svoje ugovorne obveze, odnosno LMT GORICA mora zaprimiti:
• grafičko rješenje kao podlogu za vezenje, štikanje ili graviranje u elektroničkom formatu
• predujam, ako je ugovoren.
Stranka koja je dostavila grafičko rješenje jamči da je nositelj autorskih imovinskih prava odnosno da je od strane nositelja autorskih imovinskih prava ovlaštena na korištenje grafičkog rješenja koje je dostavila za izradu reklamnih materijala. LMT GORICA ne preuzima odgovornost za povrede autorskog prava koje naručitelj počini naručivanjem izrade reklamnih artikala s dostavljenim grafičkim rješenjem.
LMT GORICA obavezuje se štititi zaštićene grafičke materijale koje je dobila od stranke i izrađivati promo artikle s tim materijalom samo i jedino po narudžbi, odnosno uz odobrenje naručitelja.
LMT GORICA zadržava sva autorska prava na sve oblike strojno razumljivog koda podesnog za primjenu na strojevima kojima se izrađuju naručeni artikli, a koji je LMT GORICA razvila radi prilagodbe grafičkog rješenja formatu čitljivom stroju za izradu.
Kad naručitelj kasni s izvršenjem bilo koje od preuzetih obveza, ugovoreni rokovi više ne vrijede te s LMT GORICA treba dogovoriti novi rok.
Ako zbog više sile ili drugih iznenadnih prepreka na koje LMT GORICA nije mogla utjecati kao što su, primjerice, kvar na opremi, smetnje u radovima, štrajk ili obustava radova, dodatni radovi na zahtjev stranke koji nisu bili u početnom nalogu ili kašnjenja stranke s odobrenjem koje je potrebno radi izvršenja naloga, dođe do zakašnjenja u ispunjenju obvezujućih rokova dovršetka radova, LMT GORICA će odmah obavijestiti stranku o nastupu takvih okolnosti te će rok za izvršenje radova prikladno produžiti, a LMT GORICA neće biti odgovoran za nepoštivanje zadanih rokova.
U slučaju izvanrednog nepoštivanja obvezujućeg datuma dovršetka radova do kojeg je došlo krivnjom LMT GORICA, stranka ima pravo odrediti prikladno produženje roka za izvršenje radova. Ako produženi rok istekne, a da radovi nisu obavljeni, stranka ima pravo pisanim putem raskinuti ugovor.

Otkazivanje narudžbe

Ako iz bilo kojeg razloga nakon izdavanja narudžbe naručitelj želi u potpunosti ili djelomično otkazati isporuku robe i/ili usluga obvezuje se podmiriti trošak već izvršenih usluga i naručenog materijala te eventualne štete koja je nastala za LMT GORICA.
Otkazivanje narudžbe mora biti učinjeno u pisanom obliku od strane osobe ovlaštene za zastupanje naručitelja.

Rok plaćanja i isporuka

LMT GORICA pridržava pravo da u bilo kojem trenutku zatraži predujam i plaćanje prije ispunjenja ugovornih obveza, odnosno odmah nakon prijema narudžbe.
Preuzimanje robe moguće je samo nakon podmirenja računa za obavljene usluge. Roba se isporučuje tek kad uplata bude vidljiva na žiro računu LMT GORICA.
Isporukom stranci ili njenom ovlaštenom predstavniku stranka prihvaća izvršene radove.
Dostava nije uključena u cijenu. Roba se preuzima u sjedištu LMT GORICA, a po zahtjevu naručitelja dostavlja putem odabrane kurirske službe na rizik i trošak naručitelja.

Reklamacije

Ako se nakon preuzimanja robe pokaže da postoji skriveni nedostatak, naručitelj je dužan o tom nedostatku obavijestiti LMT GORICA bez odgađanja, najkasnije u roku od 3 dana od njegova otkrivanja te u istom roku vratiti robu s nedostatcima LMT GORICA. Robu u povratu mora pratiti i pisani opis nedostataka bez kojega će se smatrati da LMT GORICA nije obaviještena o reklamaciji.
LMT GORICA će u svakom slučaju stranci potvrditi prijam reklamacije te ne preuzima odgovornost u slučajevima u kojima obavijest o nedostatku koju je stranka uredno uputila zakasni ili uopće ne stigne do LMT GORICA.
Uzrok nedostatka mora biti povezan s uslugama koje je pružilo LMT GORICA. Jamstvo za nedostatke u materijalu ili uslugama dobavljača je isključeno. Za materijale ili usluge dobavljača odgovaraju dobavljači.

Odgovornost za štetu

Osim ako u ovim uvjetima nije drugačije navedeno, LMT GORICA se neće smatrati odgovornim za štetu koju su uzrokovale okolnosti izvan kontrole LMT GORICA.
LMT GORICA prihvaća odgovornost samo za slučaj krajnjeg nemara ili namjernog čina, do vrijednosti narudžbe. Isključuje se svaka odgovornost LMT GORICA za naknadu neizravne ili posljedične štete kao što su, primjerice, ali ne ograničeno na gubitak dobiti ili zarade.
Stranka je prema LMT GORICA odgovorna za svu štetu koju uzrokuju njene ovlaštene osobe i predstavnici.

Plaćanje

Plaćanje se obavlja bezgotovinski, a sve pristojbe vezane uz bezgotovinsko plaćanje snosi stranka.
Za prijeboj tražbina potrebna je pisana suglasnost LMT GORICA.
Stranka nema pravo uskratiti plaćanje bez obzira na razlog. Prigovor na račun ne utječe na obvezu stranke da račun plati u punom iznosu. LMT GORICA i stranka će potom pregovarati u dobroj vjeri kako bi se prigovori razriješili unutar trideset (30) dana.
Svi prigovori vezani uz račune LMT GORICA moraju se podnijeti u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana prijema računa. Prigovori primljeni nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.
Ako stranka ne plati u punom iznosu do datuma dospijeća, na dugovanje se obračunavaju zatezne kamate po zakonskoj stopi prema hrvatskim propisima.

Primjenjivi zakon i nadležnost suda

LMT GORICA i stranka će sve sporne situacije (potencijalne sporove) pokušati riješiti mirnim putem, u dobroj vjeri i dogovorom.
U slučaju spora ugovara se primjena važećih propisa Republike Hrvatske te će se svi dijelovi ovih Općih uvjeta i ugovorni odnos koji na temelju njih nastaje procjenjivati u skladu s pravom Republike Hrvatske.
U slučaju spora ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu, pa i u slučaju da stranka nema sjedište unutar Republike Hrvatske, odnosno ako je sjedište stranke ili prebivalište nepoznato sudu u trenutku početka postupka.
Ovi su Opći uvjeti sastavljeni na hrvatskom jeziku i prevedeni na engleski jezik. U slučaju spora izvornikom se smatra tekst na hrvatskom.

Zaključne odredbe

Ako se utvrdi da je iz bilo kojeg razloga jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta ništetna, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Ugovorne strane suglasne su da će ništetnu odredbu  zamijeniti odredbom koja je što sličnija gospodarskoj svrsi nevažeće odredbe.
Naslovi služe samo za lakše čitanje i nemaju materijalnog značenja.

Ovi Opći uvjeti u primjeni su od 12.03.2017.

LMT GORICA d.o.o.
Tomislav Kos